فراگیران جلساتی که در حال حاضر پیامک های اطلاع رسانی برنامه را دریافت نمی کنند و همچنین عزیزانی که علاقمه مند به دریافت پیامک های اطلاع رسانی برنامه های مهتدین می باشند از طرق فرم زیر می توانند شماره خود را جهت ثبت در سامانه پیامکی مهتدین به همراه مشخصات ارسال نمایند.