آمدم ای شاه پناهم بده
طراح: سید محمد موسوی
فقیر و پولدار
طراح: سید محمد موسوی
آمدم ای شاه پناهم بده
طراح: مسعود امینیان
آمدم ای شاه پناهم بده
طراح: مهدی دولت یاری
آمدم ای شاه پناهم بده
طراح: احمد رضا مظفری
آمدم ای شاه پناهم بده
طراح: امیر علی یوسفی
کوکاکولا کمک به اسرائیل
طراحان: امیر راوند-مهدی گودرزی
شهید
طراح: سید عرفان بن سعید
کوکاکولا، کمک به اسرائیل
طراحان:مهرگان محمدی-محمد مهدی روزبهانی
بازیگردانی غرب به وسیله اسلام از بین می رود
طراح: محمد ابولحسنی - جلسه انصار المهدی1
برگشت ممنوع
طراح: سید محمد رضا سلیمی - جلسه انصار المهدی1
انحطاط غرب نزدیک است
طراحان: محمد رضا خلج - جلسه والفجر6 و علیرضا مشک افشان
شب اول قبر
طراح: حسین ناصری - جلسه امام خمینی 2