یا زهراء
طراح: آیت شیرمحمدی
22بهمن
طراح: آیت شیرمحمدی
22بهمن
طراح:بهراد مهرپارسا
22بهمن
طراح: حمیدرضا صادقی    
22بهمن
طراح: آیت شیرمحمدی
یا علی
طراح:بهراد مهرپارسا
یا صاحب الزمان
طراح:احمدرضا مظفری
یا صاحب الزمان
طراح:آیت شیر محمدی
محرم
طراح:احمدرضا مظفری  
نوزده دی ماه
طراح:احمدرضا مظفری
استکبار
طراح : آیت شیرمحمدی
یا صاحب الزمان
طراح:آیت شیرمحمدی
اربعین
طراح:احمد رضا مظفری
اربیعین
طراح: احمد رضا مظفری